Page 5 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 5

Énekeljük boldoggá  Gondoljunk vissza életünkre, és emlékezzünk vagyunk addig tettetni egy érzést, amíg való-
     arra, hányan kérdezték meg tőlünk: Hogy ságossá nem válik, azaz képesek vagyunk bol-
     érzed magad? Arra készítettek fel gyerekko- dogra énekelni, vagy szomorúra sírni magun-
     runkban bennünket, hogy elfogadjuk mások kat. Azért érzünk szomorúságot, mert sírunk,
     irányítását, és kevéssé arra, hogy önmagunk- azért vagyunk dühösek, mert odacsapunk, és
 magunkat! Amikor az érzelmeinkről kérdeznek, sokszor az érzelmekkel kapcsolatos viselkedés és a
                         azért félünk, mert reszketünk. Az érzelmek
     kal, érzelmeinkkel kapcsolatba kerüljünk.
     a „jól érzem magam” mondattal rövidre zárjuk test reakciójának következménye. „Tehát nem
     a választ. Pedig mondhatjuk: örömteli, végte- azért éneklek, mert boldog vagyok, hanem
 Szélsőséges esetben az érzelmeket vagy el- lenül boldog, elégedett, reménykedő, kelle- azért vagyok boldog, mert énekelek.”
 nyomjuk - ilyenkor az érzelmek még inkább  mesen izgatott, lelkes, lecsendesült, ellazult A testünk beszél hozzánk, megmondja, mit
 felerősödnek, szarkazmus, motiválatlanság,  vagyok, mennyi mindent fejeznek ki, mennyire érezzünk, mit gondoljunk, hogyan működjön
 betegség, rejtett konfliktus formájában kerül- több színt, hangot képviselnek ezek a szavak, az elménk, teszi anélkül, hogy tudatos lenne
 nek kifejezésre -, vagy levezetjük, szemrehá- így lehetőséget adunk magunknak, és a má- mindez. Ahogy a testünket irányítjuk, befo-
 nyások, vádaskodások, sértések formájában  siknak, hogy pontosabb képet kapjon az érzé- lyással bír arra, ahogyan az életünket irányít-
 tudatjuk a külvilággal. seinkről.       juk. „A testünk alakítja az elménket. Az elménk
     Természetesen ugyanígy van, ha „rosszul alakítja a viselkedésünket. A viselkedésünk
 Az érzelmi intelligencia (EQ) elengedhetetle- A két szélsőséges eset között találjuk az ér- érzem magam”. Lehetek tehetetlen, dühös, formálja a jövőnket.” mondja Amy Cuddy, aki
 nül fontos a sikeres és elégedett élethez, fon- zelmek pozitív kezelésének ideális esetét, az  ingerült, feszült, nyugtalan, türelmetlen, pszichológusként rengeteg vizsgálatot végzett
 tosabb érték, mint a racionális, értelmi intel- érzelmi intelligenciát. Az érzelmi intelligencia  szomorú is, és még mennyi szó szerepelhet ennek igazolására.
 ligencia (IQ).  döntő tényezője az önészlelés, amikor tudato- szótárunkban, és mennyire többet jelentenek
 „Mi az érzelmi intelligencia? Az, hogy nem le- san érzékeljük őket, nem nyomjuk el, és nem  ezek a szavak, több információt adnak rólunk Az érzelmeink gyakran nem tudatosak szá-
 szek azonnal depressziós önmagamtól. Képes is vezetjük le a másikon. Szavakba öntjük, kife- magunknak, és másoknak. munkra, mégis nagy hatással vannak ránk. Az
 vagyok szemügyre venni magam és az engem jezzük magunk és mások számára, hiszen ab- Az evolúció során az érzelmekért felelős elégedett, sikeres, kiegyensúlyozott életnek
 körülvevő világot, és a mások szemével is ké- ban a pillanatban, amikor meg tudom nevezni  agyi terület évmilliókkal korábban fejlődött az az egyik záloga, hogy tudunk érzelmeinkkel
 pes vagyok látni, nem csak a sajátommal” – érzéseimet, nem vagyok kiszolgáltatva, távol- ki, mint a racionális gondolkodásért felelős bánni.
 fogalmazza meg Vekerdy Tamás. ságba tudom helyezni érzéseimet. Az érzelmi  agyterület. Az érzelmekért és a racionális Érzelmeinket testünkön keresztül is tudato-
 intelligencia további fontos része az érzelmek  gondolkodásért felelős agyi területek szoros san tudjuk irányítani, szabályozni, így az ér-
 Az érzelmeket nem lehet mindig elzárva tar- irányítása, kontrollja, így nem az érzelmek  idegi kapcsolatban állnak egymással, ezáltal zelmeink kezelésével önismeretre, kiegyen-
 tani, nem tudjuk kikapcsolni. Ehelyett meg kell irányítanak bennünket, hanem mi az érzelme- az érzelmeink erős befolyással bírnak gondo- súlyozott kapcsolatokra tudunk szert tenni.
 tanulni érzéseinket észlelni, elfogadni, irá- ket, tudom kontrollálni dühömet, haragomat.  latainkra, cselekedetinkre.
 nyítani, ahelyett, hogy az érzések uralnának A konfliktusok megoldásához, továbbá ahhoz,  Énekeljük boldoggá magunkat, és vállaljuk
 bennünket. Felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ne hagyjuk a negatív érzéseinket előtörni,  A 19. század második felében William James ezért a felelősséget!
 amit az érzéseink keletkezéséért teszünk.  döntő képesség az empátia, beleérző képes- amerikai pszichológusnak az volt az ötlete,
 ség, vagyis az a képesség, hogy más emberek  hogy a testi tapasztalások váltják ki az ér- Dr. Mátrai Anna
 érzéseit és igényeit képesek vagyunk észlelni  zelmeket, és nem fordítva. Szerinte képesek  szakgyógyszerész, tréner, coach
 és megérteni. Az érzelmi intelligencia ötödik
 tényezője a képesség, ahogy mások érzelmeit
 kezelni tudjuk, meg tudjuk fogalmazni mások
 érzéseit, visszatükrözve meg tudjuk mutatni,
 hogy megértjük őt.
 „Az érett ember annyi árnyalatot képes
 megkülönböztetni az érzései között – erőset,
 szenvedélyeset, finomat és érzékenyt -, ahány
 zenei részlet alkot egy szimfóniát. Azonban
 sokan olyan kevés érzelemfajtát ismernek,
 ahány hangjegy képezi az ébresztő kürtjét.”
 Rollo May pszichoanalitikus szerint. 4                                          5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10