Page 4 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 4

Énekeljük boldoggá                                      Gondoljunk vissza életünkre, és emlékezzünk vagyunk addig tettetni egy érzést, amíg való-
                                                    arra, hányan kérdezték meg tőlünk: Hogy ságossá nem válik, azaz képesek vagyunk bol-
                                                    érzed magad? Arra készítettek fel gyerekko- dogra énekelni, vagy szomorúra sírni magun-
                                                    runkban bennünket, hogy elfogadjuk mások kat. Azért érzünk szomorúságot, mert sírunk,
                                                    irányítását, és kevéssé arra, hogy önmagunk- azért vagyunk dühösek, mert odacsapunk, és
                         magunkat!                       Amikor az érzelmeinkről kérdeznek, sokszor az érzelmekkel kapcsolatos viselkedés és a
                                                                       azért félünk, mert reszketünk. Az érzelmek
                                                    kal, érzelmeinkkel kapcsolatba kerüljünk.
                                                    a „jól érzem magam” mondattal rövidre zárjuk test reakciójának következménye. „Tehát nem
                                                    a választ. Pedig mondhatjuk: örömteli, végte- azért éneklek, mert boldog vagyok, hanem
                         Szélsőséges esetben az érzelmeket vagy el-      lenül boldog, elégedett, reménykedő, kelle- azért vagyok boldog, mert énekelek.”
                         nyomjuk - ilyenkor az érzelmek még inkább       mesen izgatott, lelkes, lecsendesült, ellazult A testünk beszél hozzánk, megmondja, mit
                         felerősödnek, szarkazmus, motiválatlanság,      vagyok, mennyi mindent fejeznek ki, mennyire érezzünk, mit gondoljunk, hogyan működjön
                         betegség, rejtett konfliktus formájában kerül-    több színt, hangot képviselnek ezek a szavak, az elménk, teszi anélkül, hogy tudatos lenne
                         nek kifejezésre -, vagy levezetjük, szemrehá-     így lehetőséget adunk magunknak, és a má- mindez. Ahogy a testünket irányítjuk, befo-
                         nyások, vádaskodások, sértések formájában       siknak, hogy pontosabb képet kapjon az érzé- lyással bír arra, ahogyan az életünket irányít-
                         tudatjuk a külvilággal.                seinkről.               juk. „A testünk alakítja az elménket. Az elménk
                                                    Természetesen ugyanígy van, ha „rosszul alakítja a viselkedésünket. A viselkedésünk
     Az érzelmi intelligencia (EQ) elengedhetetle- A két szélsőséges eset között találjuk az ér-  érzem magam”. Lehetek tehetetlen, dühös, formálja a jövőnket.” mondja Amy Cuddy, aki
     nül fontos a sikeres és elégedett élethez, fon- zelmek pozitív kezelésének ideális esetét, az  ingerült, feszült, nyugtalan, türelmetlen, pszichológusként rengeteg vizsgálatot végzett
     tosabb érték, mint a racionális, értelmi intel- érzelmi intelligenciát. Az érzelmi intelligencia  szomorú is, és még mennyi szó szerepelhet ennek igazolására.
     ligencia (IQ).             döntő tényezője az önészlelés, amikor tudato-     szótárunkban, és mennyire többet jelentenek
      „Mi az érzelmi intelligencia? Az, hogy nem le- san érzékeljük őket, nem nyomjuk el, és nem  ezek a szavak, több információt adnak rólunk Az érzelmeink gyakran nem tudatosak szá-
     szek azonnal depressziós önmagamtól. Képes is vezetjük le a másikon. Szavakba öntjük, kife- magunknak, és másoknak.        munkra, mégis nagy hatással vannak ránk. Az
     vagyok szemügyre venni magam és az engem jezzük magunk és mások számára, hiszen ab-     Az evolúció során az érzelmekért felelős elégedett, sikeres, kiegyensúlyozott életnek
     körülvevő világot, és a mások szemével is ké- ban a pillanatban, amikor meg tudom nevezni  agyi terület évmilliókkal korábban fejlődött az az egyik záloga, hogy tudunk érzelmeinkkel
     pes vagyok látni, nem csak a sajátommal” – érzéseimet, nem vagyok kiszolgáltatva, távol-  ki, mint a racionális gondolkodásért felelős bánni.
     fogalmazza meg Vekerdy Tamás.     ságba tudom helyezni érzéseimet. Az érzelmi     agyterület. Az érzelmekért és a racionális Érzelmeinket testünkön keresztül is tudato-
                         intelligencia további fontos része az érzelmek    gondolkodásért felelős agyi területek szoros san tudjuk irányítani, szabályozni, így az ér-
     Az érzelmeket nem lehet mindig elzárva tar- irányítása, kontrollja, így nem az érzelmek    idegi kapcsolatban állnak egymással, ezáltal zelmeink kezelésével önismeretre, kiegyen-
     tani, nem tudjuk kikapcsolni. Ehelyett meg kell irányítanak bennünket, hanem mi az érzelme- az érzelmeink erős befolyással bírnak gondo- súlyozott kapcsolatokra tudunk szert tenni.
     tanulni érzéseinket észlelni, elfogadni, irá- ket, tudom kontrollálni dühömet, haragomat.  latainkra, cselekedetinkre.
     nyítani, ahelyett, hogy az érzések uralnának A konfliktusok megoldásához, továbbá ahhoz,                      Énekeljük boldoggá magunkat, és vállaljuk
     bennünket. Felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ne hagyjuk a negatív érzéseinket előtörni,  A 19. század második felében William James ezért a felelősséget!
     amit az érzéseink keletkezéséért teszünk.  döntő képesség az empátia, beleérző képes-  amerikai pszichológusnak az volt az ötlete,
                         ség, vagyis az a képesség, hogy más emberek      hogy a testi tapasztalások váltják ki az ér-          Dr. Mátrai Anna
                         érzéseit és igényeit képesek vagyunk észlelni     zelmeket, és nem fordítva. Szerinte képesek  szakgyógyszerész, tréner, coach
                         és megérteni. Az érzelmi intelligencia ötödik
                         tényezője a képesség, ahogy mások érzelmeit
                         kezelni tudjuk, meg tudjuk fogalmazni mások
                         érzéseit, visszatükrözve meg tudjuk mutatni,
                         hogy megértjük őt.
                         „Az érett ember annyi árnyalatot képes
                         megkülönböztetni az érzései között – erőset,
                         szenvedélyeset, finomat és érzékenyt -, ahány
                         zenei részlet alkot egy szimfóniát. Azonban
                         sokan olyan kevés érzelemfajtát ismernek,
                         ahány hangjegy képezi az ébresztő kürtjét.”
                         Rollo May pszichoanalitikus szerint.     4                                                                                    5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9