Page 10 - 20.07_RICH_PatikaMagazin_165x236
P. 10

A láz                                       A nagy lépés: a lázmérő felfedezése                                                    A 20. században hatalmas fejlődésen ment
           története –         az ördögtől való?                   át tudásunk a lázról, de ehhez nagyon sok
                                                    mindenre szükség volt. Egyebek mellett fel-
                                                    fedezték a vírusokat és a mikrobákat, és a 19.
                                                    század közepén megjelent az a lázmérő, amit
                                                    már a mindennapi orvosi gyakorlatban is le-
                                                    hetett használni.
                         A láznak nagy jelentőséget tulajdonítottak,
                         Hippokratész egyenesen azt mondta: „Ha        Az orvostudomány ma úgy véli, hogy a láz
                         meglenne a hatalmam a láz előállítására,       több különböző betegség tünete, a szervezet
                         minden betegséget meg tudnék gyógyítani”.     védekező reakciója. A 37-38 °C közötti testhő-
                         Természetét azonban még sokáig nem is-        mérsékletet hőemelkedésnek, a 38 °C felettit
                         merték fel, Galénosz (129-216?), az antikvitás    pedig láznak nevezzük. A jelenlegi protokoll
     A láz talán az egyik legrégebbi jele a beteg- egyik legismertebb és legképzettebb orvosa   szerint csak az utóbbit kell csillapítani, főleg
     ségnek, története olyan hosszú, mint az em- például önálló betegségnek tekintette a lázat.  akkor, ha rossz a beteg közérzete.
     beriségé. Évszázadokon keresztül azt hitték,                                          V. É.
     gonosz szellemek okozzák, és ennek megfe- Avicenna (980-1037), a középkori muszlim      Források: jouranofinfection.com, theatlantic.com
     lelően próbálták kezelni – nem túl eredmé- gondolkodás egyik legnagyobb alakja, a mo-
     nyesen.                dern nyugati orvostudomány megteremtője
                         úgy gondolta, hogy a láz „a szívben fellobbanó
     Az emberek évezredeken át rettegtek a láztól, külső hőség, ami az artériákon és az ereken
     nem is alaptalanul. A magas láz ugyanis sok- eljut a test különböző részeibe”. Ez a nézet
     szor valóban nagyon súlyos, gyakran halálos sokáig uralkodó maradt, bár a 18. századtól a
     betegséget jelzett, például tüdőgyulladást. lázat már inkább a fertőzés káros mellékter-
     Az antibiotikumok felfedezése előtt nem volt mékének tekintették. Sok száz éven át min-
     sok esély arra, hogy ezekből a betegségekből dent megtettek az enyhítésére, de a kísérle-
     valaki felgyógyul, így a láz félelmetes „rém” tek nem nagyon voltak eredményesek.   EZER MÓD A MEGFÁZÁSRA, EGY A KILÁBALÁSRA
     maradt. Ráadásul kiismerhetetlen volt: miért
     fázik a lázas beteg? Miért van az, hogy néme-
     lyik magas lázzal rendelkező beteg beavat- Kísérletek a lázcsillapításra
     kozás nélkül is meggyógyul, míg máskor egy
     kevésbé lázas páciens állapota romlik? A rómaiaknak legalább három olyan temp-        túlöltöztem
                         lomuk volt, ahol a láz istenéhez imádkoztak,                               alulöltöztem
                         akinek amuletteket hagytak ott, hogy megbé-
     A misztikus láz            kítsék. A középkorban kántálással, elixírek-
                         kel és ördögűzéssel próbálták csillapítani a
     A legrégebbi civilizációknak – egyiptomi, me- lázat. A 18. században volt egy olyan elkép-
     zopotámiai, kínai, indiai és görög – kiterjedt zelés is, hogy a test hőmérsékletének emel-
     anatómiai és fiziológiai ismereteik voltak kedését a szervezet kiegyensúlyozatlansága
     ugyan, a magas testhőmérsékletről mégis okozza. Ezt úgy próbálták orvosolni, hogy a
     azt gondolták, hogy gonosz szellem váltja pácienst „megszabadították a mérgektől” –
     ki. Sok ókori – főleg görög – orvos azonban érvágással, vagy olyan szerek alkalmazásá-
     hitt a láz gyógyító erejében, sőt a hőterápiát val, amelyek hányást, izzadást vagy hasme-
     is alkalmazták, bizonyos esetekben eredmé- nést okoztak.
     nyesen.

                                                   A mi lázcsillapítónk
                                                   Generációk óta
                                                                                     w w w .k almop yr in.hu
                                                                                     www.kalmopyrin.hu
                                                              Kalmopyrin® 500 mg acetil-szalicilsav tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út
                                                              19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu Document ID:KEDP/DAC87V, Lezárás dátuma: 2019. 06. 25.
                                                            A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
     10                                                 A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 11                                                 Kalmopyrin165x118_LAZ_2019jun.indd  1                    2019. 06. 25.  8:56:44
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15